Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2020/05/22-09_57_17_574.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Ban Chấp hành Trung ương phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh

  Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…

 • /DATA/2020/05/7-10_50_33_327.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vận dụng và thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2020) diễn ra đúng dịp tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do vậy, vấn đề được toàn Đảng, toàn dân ta rất quan tâm và quyết tâm là xây dựng được đội ngũ cán bộ (ĐNCB), nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ.

 • /DATA/2020/05/6-10_47_34_504.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong Di chúc để lại, về việc riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” (1).

 • /DATA/2020/05/5-10_24_29_175.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  “Tôi mong công tác nhân sự đúng tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư“

  "Là một người dân tôi rất mong chọn được một lực lượng thực sự đúng với ý nguyện của nhân dân, chọn đúng người"

 • /DATA/2020/05/2-10_09_40_877.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người mãi là di sản vô cùng quý báu, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vận dụng, phát huy và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

 • /DATA/2020/05/can_bo-13_16_08_084.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chặn đứng việc lạm quyền, thao túng công tác cán bộ

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng, là công việc gốc của Đảng. Thế nhưng, bên cạnh những kết quả, công tác cán bộ còn không ít tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tình trạng lạm quyền, thao túng công tác cán bộ đã xuất hiện, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ. Chặn đứng hiện tượng này chính là góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • /DATA/2020/05/image001_lzgv-13_08_12_018.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chuẩn mực đạo đức của Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

  Hơn lúc nào hết, hiện nay, cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

 • /DATA/2020/04/187f4e790b39e267bb28-15_21_46_189.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

  Bản lĩnh chính trị là sự tổng hợp biện chứng của lập trường chính trị, phẩm chất chính trị và năng lực chính trị. Những phẩm chất này là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh thực tiễn và kiểm soát được hành vi, thái độ của mình trong mọi tình huống, từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

 • /DATA/2020/04/5637_unnamed-15_40_04_200.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng Đảng trong sạch và những bài học của Lênin

  Kỷ niệm 150 ngày sinh VI.Lênin - người thầy của cách mạng vô sản, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, mỗi cán bộ, đảng viên, toàn thể giai cấp công nhân lao động càng thấm sâu những bài học kinh nghiệm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn nguyên giá trị.

 • /DATA/2020/04/00-09_03_43_729.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Làm trong sạch Đảng: Chỉ dẫn của Lênin chưa bao giờ cũ

  Những bài học về thanh đảng, về chống tham ô, tham nhũng của Lênin dường như chưa bao giờ cũ, thậm chí nó còn có ý nghĩa vượt thời đại.

 • /DATA/2020/04/images56906_g5a_lhfp-11_11_40_549.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” (*)

  Đại thắng mùa Xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Một trong những nhân tố cơ bản nhất làm nên kỳ tích đó là nhờ sức mạnh cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc – sức mạnh của lòng tin.

 • /DATA/2020/04/dh-10_24_58_814.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảnh giác với chiêu trò tung hô nhảm nhí về nhân sự trước thềm đại hội đảng

  Thời gian này, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, là mối nguy hại ảnh hưởng đến các mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.