Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2020/04/tong_bi_thu_060420-11_10_29_644.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng Đảng về đạo đức: Bồi đắp niềm tin với Đảng

  Trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng vẫn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của từng đảng viên và tổ chức Đảng.

 • /DATA/2020/03/unnamed__1__5_-09_15_58_918.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 • /DATA/2020/03/article-15_45_58_071.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trước thời cơ và thách thức mới

  Trong bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Thực hiện lời căn dặn của Người trước lúc đi xa, Đảng ta đã không ngừng xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong bối cảnh mới.

 • /DATA/2020/03/hồ_chí_minh_về_đoàn_kết_quốc_tế-15_36_03_167.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

  Trong hệ thống di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau, tư tưởng của Người về đoàn kết, hợp tác quốc tế là định hướng chiến lược quan trọng cho đường lối, chính sách đối ngoại nói riêng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung.

 • /DATA/2020/03/dsc_6696_apru_jryd-11_11_12_362.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiên quyết bài trừ những kẻ thoái hóa, biến chất

  Kiên quyết chống và bài trừ những kẻ thoái hóa biến chất, đây là việc làm lớn nhất của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • /DATA/2020/02/ho_chi_minh_1_lqcx-08_54_24_776.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tôn vinh dân tộc Việt Nam”

  Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là tôn vinh và giới thiệu dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá tư tưởng vì hòa bình và nhân văn của Người ra thế giới.

 • /DATA/2020/02/mot_cua-15_32_03_857.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trị “bệnh” ganh ghét, đố kỵ

  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ rõ: “Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình” là biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Đáng ngại, nếu không được ngăn chặn kịp thời từ chỗ suy thoái đạo đức, lối sống cá nhân đó sẽ rất dễ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Vì vậy, ngăn chặn “bệnh” này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay và càng có ý nghĩa hơn khi chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • /DATA/2020/02/7812164058496909450_img_5959-13_25_20_889.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

  Xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019, của Ban Bí thư, về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo và bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi phải được tháo gỡ trong thời gian tới…

 • /DATA/2020/02/ha_noi_se_phat_huy_vai_tro_-13_16_55_555.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Lấy phòng ngừa là chính

  Bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đề ra tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải lấy phòng ngừa là chính.

 • /DATA/2020/02/vovanthuong1-13_13_36_998.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

  Sáng ngày 17/02, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) của Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 • /DATA/2020/02/thanh_lap_dang-09_02_00_484.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của đất nước

  90 năm đã qua kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), một Đảng của trí tuệ và niềm tin, kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc và sự phát triển không ngừng của đất nước.

 • /DATA/2020/02/90_nam_dang-08_30_09_345.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  90 năm xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước: Dựa vào dân

  Đảng phải thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn đề rất lớn mà càng nhìn lại chiều sâu lịch sử 90 năm của Đảng chúng ta càng nhìn thấy những bài học thực tiễn rất phong phú.