Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2020/11/18-15_14_54_286.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật tiếp tục soi sáng tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  Ngày 30/11, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.

 • /DATA/2020/11/16-14_09_41_071.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đã xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng

  Sáng ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác.

 • /DATA/2020/11/7-09_18_25_201.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng

  Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới”(1).

 • /DATA/2020/11/4-09_15_30_527.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 • /DATA/2020/11/2-15_10_04_575.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhân tố quyết định thành công

  Nội hàm của xây dựng hệ thống chính trị là việc chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phải kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và công khai cho nhân dân giám sát.

 • /DATA/2020/10/9-09_14_17_242.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khi ý Đảng hợp lòng Dân

  Đại hội XIII của Đảng có nhiều nội dung mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, dân chủ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự.

 • /DATA/2020/10/8-09_12_34_190.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cái ‘thước’, cái ‘khuôn’ cho công tác cán bộ

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. “Lồng cơ chế” chính là các quy định, quy chế, quy trình. Và quan trọng là cả hệ thống chính trị phải cùng tham gia đan "cái lồng cơ chế" đó.

 • /DATA/2020/10/5-10_23_48_553.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vững kỷ cương, nghiêm kỷ luật

  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động”. Để mục tiêu thống nhất này trở thành hiện thực, việc duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng là yêu cầu tất yếu.

 • /DATA/2020/09/3-14_57_43_244.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một trong những người phát hiện, đề xuất và tiếp tục hoàn thiện các mối quan hệ lớn chi phối toàn bộ quá trình đổi mới, phát triển đất nước.

 • /DATA/2020/06/9-14_17_50_362.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cán bộ nhân sự không công tâm sẽ chọn người kiểu “ngưu tầm ngưu”

  Người làm công tác nhân sự không tốt chắc chắn họ sẽ theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, để lọt lưới những cán bộ không đạt chuẩn.

 • /DATA/2020/05/43-09_28_36_907.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong bối cảnh mới

  Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

 • /DATA/2020/05/37-09_09_37_924.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng

  Bài viết của TS. Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhan đề "Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng" đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.