Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2021/12/20-09_02_12_100.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng chỉnh đốn Đảng với công tác công an

  Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an” của Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Cổng thông tin điện tử Chính phủ phủ đăng tải.

 • /DATA/2021/12/17-13_05_07_230.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giữ vững niềm tin chính trị của nhân dân với Đảng

  Niềm tin của nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tới việc giữ vững niềm tin chính trị của nhân dân, bởi như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”(1). Để tiếp tục củng cố và nhân lên sức mạnh của niềm tin chính trị của nhân dân, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để mỗi cấp ủy và tổ chức đảng quán triệt và phấn đấu thực hiện.

 • /DATA/2021/12/10-12_51_43_457.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

  Một trong ba giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là “phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ”(1). Để thực hiện hiệu quả giải pháp đột phá này, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần tiếp tục đổi mới tư duy và hành động trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với thực tiễn.

 • /DATA/2021/12/6-12_41_36_819.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ này góp phần làm cho Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào thực chất và tiếp tục mang lại những kết quả tích cực trong thời gian tới.

 • /DATA/2021/12/4-12_32_22_601.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ

  Thời gian qua, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng và tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kết quả đạt được đó cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 • /DATA/2021/10/dd2-11_50_49_286.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nguồn lực dồi dào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng

  Từ kết quả cuộc thi, có thể khẳng định chúng ta có nguồn lực rất dồi dào, có thể tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều phương diện khác nhau.

 • /DATA/2021/10/hanoi__1_-12_30_29_056.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phê phán, bác bỏ luận điệu “đổi mới ở Việt Nam đã cạn kiệt nguồn lực”

  Công cuộc đổi mới ở nước ta không chỉ đạt được những thành tựu to lớn qua 35 năm thực hiện mà còn tiếp tục được đẩy mạnh với những nguồn lực phong phú và hết sức to lớn, trong đó có những nguồn lực không bao giờ cạn.

 • /DATA/2021/10/vaitro1-12_34_19_997.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh mới, cần nâng cao hơn nữa vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 • /DATA/2021/10/dd6-11_17_32_999.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công tác kỷ luật của Đảng là thường xuyên, nghiêm minh

  Trước sự công khai, minh bạch của Đảng về tình hình kỷ luật cán bộ trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch được đà lớn tiếng đặt điều, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị biến chất trầm trọng. Cùng với đó, chúng chủ ý bám víu vào các sự vụ, sự việc kỷ luật một số cán bộ, sĩ quan quân đội để lật lọng, quy chụp rằng “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước đã không còn “sắc bén”; từ đó chúng độc địa bôi nhọ, hạ bệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

 • /DATA/2021/10/393_300x200-13_22_25_086.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  “Bảo bối” giúp Đảng trong sạch, đội ngũ vững mạnh

  Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW 4) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng tạo bước chuyển biến toàn diện đối với công tác hệ trọng bậc nhất của Đảng. Đó có thể ví như “bảo bối” để giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như niềm tin vững bền của nhân dân với Đảng.

 • /DATA/2021/09/dh_13__1_-15_16_07_925.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phê phán âm mưu, thủ đoạn phủ nhận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trong lịch sử phát triển của các quốc gia, dân tộc trên thế giới, dù là nước lớn hay bé, giàu hay nghèo, phát triển hay đang phát triển, đều xây dựng cho mình những chủ thuyết, bao gồm hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng mang tính lý thuyết nhằm định hướng cho sự phát triển của quốc gia.

 • /DATA/2021/09/qd1-14_09_38_966.jpeg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Việt Tân núp bóng từ thiện – “chuông khánh còn chẳng ăn ai”

  Cùng với việc liên tục phán tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, vừa qua, tổ chức khủng bố Việt Tân lại bày ra cái gọi là chương trình giúp đỡ khẩn cấp trong đại dịch với tên gọi: “Chút quà yêu thương”.