Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2020/05/image001_lzgv-13_08_12_018.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chuẩn mực đạo đức của Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

  Hơn lúc nào hết, hiện nay, cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

 • /DATA/2020/04/187f4e790b39e267bb28-15_21_46_189.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

  Bản lĩnh chính trị là sự tổng hợp biện chứng của lập trường chính trị, phẩm chất chính trị và năng lực chính trị. Những phẩm chất này là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh thực tiễn và kiểm soát được hành vi, thái độ của mình trong mọi tình huống, từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

 • /DATA/2020/04/5637_unnamed-15_40_04_200.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng Đảng trong sạch và những bài học của Lênin

  Kỷ niệm 150 ngày sinh VI.Lênin - người thầy của cách mạng vô sản, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, mỗi cán bộ, đảng viên, toàn thể giai cấp công nhân lao động càng thấm sâu những bài học kinh nghiệm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn nguyên giá trị.

 • /DATA/2020/04/00-09_03_43_729.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Làm trong sạch Đảng: Chỉ dẫn của Lênin chưa bao giờ cũ

  Những bài học về thanh đảng, về chống tham ô, tham nhũng của Lênin dường như chưa bao giờ cũ, thậm chí nó còn có ý nghĩa vượt thời đại.

 • /DATA/2020/04/images56906_g5a_lhfp-11_11_40_549.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” (*)

  Đại thắng mùa Xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Một trong những nhân tố cơ bản nhất làm nên kỳ tích đó là nhờ sức mạnh cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc – sức mạnh của lòng tin.

 • /DATA/2020/04/dh-10_24_58_814.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảnh giác với chiêu trò tung hô nhảm nhí về nhân sự trước thềm đại hội đảng

  Thời gian này, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, là mối nguy hại ảnh hưởng đến các mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

 • /DATA/2020/04/tphcm-10_22_00_865.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảnh giác với hiện tượng gieo mầm, nuôi dưỡng đối tượng phản biện xã hội tiêu cực

  Mở rộng dân chủ, tăng cường phản biện tích cực, lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

 • /DATA/2020/04/image001_biie-10_26_43_654.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiên quyết không để “lọt” vào cấp ủy những cán bộ suy thoái

  Gần một nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều thành công, lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Vì thế, để chuẩn bị cho thành công của nhiệm kỳ mới, khi xây dựng đề án nhân sự, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm của Đảng: Coi trọng chất lượng cấp ủy, lựa chọn cán bộ thật kỹ lưỡng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, quyết không để tình trạng lọt vào cấp ủy những người không xứng đáng.

 • /DATA/2020/04/20200409124916_35340df47ecbcf8c8e53d578536ee1c9_l-10_21_30_126.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bối cảnh và những yêu cầu mới bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng

  Lý luận về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng là một bộ phận cực kỳ quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện và năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Hiện nay, bối cảnh thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng.

 • /DATA/2020/04/06_etvp-21_31_44_458.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phủ nhận, xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ - thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu sức mạnh Đảng Cộng sản

  Ngay từ khi mới xuất hiện và được các đảng cộng sản vận dụng vào quá trình hoạt động của mình, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn chịu sự xuyên tạc, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Do đó, phân tích rõ những sự xuyên tạc trên cơ sở đối chiếu, đánh giá những nội dung của nguyên tắc này từ thực tiễn để người cộng sản vững tin vào tính đúng đắn của nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời hạn chế những sai lầm trong thực tiễn vận dụng nguyên tắc, là việc làm có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

 • /DATA/2020/04/gia_tri_tu_tuong_ho_chi_minh_la_khong_the_phu_nhan-21_18_32_475.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!

  Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"[1].

 • /DATA/2020/04/486-21_15_17_584.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phòng, chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt trước đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII

  Như đã thành “thông lệ”, trước mỗi ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, đặc biệt là trước mỗi kỳ đại hội Đảng bộ các cấp, và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh những hoạt động công kích chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, việc đưa những thông tin giả, tin đồn thất thiệt hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc, gây rối tình hình đất nước; kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước được họ thực hiện rất ráo riết.