Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2022/04/15-23_53_11_027.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sự chặt chẽ, cẩn trọng và minh bạch trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

  Dễ dàng thấy rõ sự sự chặt chẽ, cẩn trọng và minh bạch trong Quy định số 58-QĐ/TW “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng vừa được ban hành. 

 • /DATA/2022/03/rsz_d-13_31_07_236.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm soát quyền lực trong thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền

  Trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc đến vấn đề kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay, nhất là trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. 

 • /DATA/2022/02/8-14_58_18_049.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Từng bước bổ sung, hoàn thiện mô hình xây dựng XHCN ở Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam quan niệm việc xây dựng CNXH là một quá trình vận động, chuyển hóa liên tục, không ngừng phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

 • /DATA/2022/02/1-09_14_08_520.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới

  Từ khi ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi trở thành Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cùng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Đảng ta luôn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cầm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Nhờ đó, năng lực cầm quyền của Đảng từng bước được nâng cao, trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Bài viết làm rõ vai trò cầm quyền và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

 • /DATA/2022/02/3-08_55_11_128.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đổi mới

  Bài viết phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thể hiện qua các kỳ Đại hội ĐBTQ của Đảng từ thời kỳ đổi mới đến nay và đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.

 • /DATA/2022/01/d-13_14_11_925.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đại đoàn kết toàn dân tộc – Cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam

  Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Đảng luôn xác định, “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 • /DATA/2021/12/d-10_00_11_390.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Làm thất bại âm mưu phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Độc lập dân tộc và CNXH là sự lựa chọn của lịch sử, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhân dân ta; mang đến độc lập, hòa bình cho quốc gia, dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh một cách sinh động. Đây là nhiệm vụ, mục tiêu xuyên suốt và là nguyên tắc chiến lược của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Tại Đại hội XIII, Đảng tiếp tục khẳng định, cùng với việc “kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH … để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”(1), phải “kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”(2), trong đó có những âm mưu, thủ đoạn phủ nhận, xuyên tạc mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

 • /DATA/2021/12/d-14_54_55_848.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là không thể phủ nhận

  Bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta là chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động thường dùng trong thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Đặc biệt, mỗi khi Đảng, Nhà nước ta có chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định mới, quan trọng là họ lại tập trung xuyên tạc chống phá.

 • /DATA/2021/12/26-23_39_10_894.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài cuối: Công tác tư tưởng và vấn đề sống còn của thể chế

  Ở thời kỳ đổi mới, công tác tư tưởng của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh tình hình phức tạp, trong đó nổi lên là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại thành quả cách mạng, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để bảo vệ thành quả cách mạng và thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, Đảng luôn đặt công tác tư tưởng lên hàng đầu.

 • /DATA/2021/12/25-23_36_15_634.jpeg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 2: Chống đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức

  Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (từ ngày 04 - 07/10/2021) đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung hết sức quan trọng, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm.

 • /DATA/2021/12/24-23_24_04_687.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 1: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát, trong đó phần then chốt là:"Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa".

 • /DATA/2021/12/18-15_46_39_242.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đối ngoại và Đoàn kết quốc tế trong thời kỳ mới

  Ngoại giao Việt Nam trên cơ sở quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và đoàn kết quốc tế, triển khai đồng bộ, sáng tạo hiệu quả cao đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại.