Báo cáo số 91-BC/BCSĐ ngày 30/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về "nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới"

14:49 06/06/2019

Xem toàn văn Báo cáo số 91-BC/BCSĐ: Tại đây