Quyết định số 489/QĐ-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Quyết định số 489/QĐ-BNV Tải về

Tin khác