Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 của Bộ Nội vụ

10:40 12/05/2020

Ngày 11/5, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 2363/BC-BNV về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2020 của Bộ Nội vụ.
Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Lớp tập huấn 

Theo đó, trong quý I năm 2020, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai tiếp nhận và giải quyết 04 TTHC dịch vụ công trực tuyến của Ban Tôn giáo Chính phủ, 33 dịch vụ công trực tuyến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và 08 TTHC về lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ. 

Ngoài ra, trong quý I, Bộ Nội vụ không nhận được bất cứ phản ánh, kiến nghị nào của người dân, doanh nghiệp liên quan đến giải quyết TTHC.

Thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020, Bộ Nội vụ đã xây dựng các Báo cáo đánh giá tác động về TTHC trên phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Trong đó, đánh giá tác động về TTHC của các lĩnh vực như: Tín ngưỡng, Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng. Hiện nay, các bộ TTHC này vẫn đang ổn định, phù hợp, được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tiến hành triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, TTHC các cấp nhằm tinh gọn các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ theo hướng tích cực, nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước. Bộ Nội vụ đang triển khai rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đề nghị tại văn bản số 1802/VPCP-KSTT ngày 09/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa TTHC của địa phương. 

Trong quý I năm 2020, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân và các cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận một cách nhanh nhất với dịch vụ công trực tuyến; tổ chức trao đổi, thông tin về hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo để phối hợp tuyên truyền với các tổ chức Tôn giáo ở một số tỉnh, thành. 

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác chuyên môn, hướng dẫn và đôn đốc các bộ, ban, ngành cập nhật dữ liệu lên phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ. Tăng cường hướng dẫn các tổ chức đăng ký, nhận và trả kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến, bảo mật thông tin khi tham gia dịch vụ công trực tuyến. 

Cập nhật các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, kịp thời đăng tải thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức biết để áp dụng triển khai thực hiện các TTHC của Bộ Nội vụ. 

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác kiểm soát TTHC nói riêng, cải cách TTHC nói chung được lãnh đạo Bộ Nội vụ rất coi trọng, thường xuyên triển khai, trao đổi trong các hội nghị giao ban giữa tháng, quý. 

Công tác giải quyết TTHC được tiến hành và trả kết quả đúng thời hạn, không xảy ra trường hợp quá hạn. Số lượng các TTHC của kỳ trước chuyển sang đã giảm đáng kể. 

Các công chức chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, do vậy, công tác kiểm soát TTHC bước đầu đi vào nền nếp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc.

Trong Quý 2/2020, Bộ Nội vụ tiếp tục tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Tiếp tục rà soát và công khai các TTHC mới thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội Vụ, đồng thời tăng cường các hình thức kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC đã công bố. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông và kiểm soát TTHC; báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện kiểm soát TTHC của Bộ Nội vụ. Rà soát TTHC, cho ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC không phù hợp./.

Thanh Tuấn

Tin khác