Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Nội vụ

16:27 30/06/2020

Ngày 28/6, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 3211/BC-BNV về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ.
Kết quả 6 tháng đầu năm 2020

Về xây dựng văn bản quy định việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ nhằm đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC, giải quyết vướng mắc trong TTHC, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1956/KH-BNV ngày 18/4/2020 rà soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch số 2722/KH-BNV ngày 30/5/2020 về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoat động kinh doanh năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Kết quả giải quyết TTHC và trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC, trong 06 tháng đầu năm 2020, Bộ Nội vụ tiếp nhận 25.772 hồ sơ, đã giải quyết 25.737 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 35 hồ sơ.

Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai tiếp nhận và giải quyết 10 TTHC dịch vụ công trực tuyến của Ban Tôn giáo Chính phủ, 32 dịch vụ công trực tuyến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và 08 TTHC về lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ. 

Bộ Nội vụ cũng nhận được 02 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương và Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận, Bộ Nội vụ đã kịp thời giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Kết quả đánh giá tác động về TTHC, Bộ Nội vụ đã xây dựng các Báo cáo đánh giá tác động về TTHC trên phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Trong đó, đánh giá tác động về TTHC của các lĩnh vực như: Tín ngưỡng, Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng. Hiện nay, các bộ TTHC này vẫn đang ổn định, phù hợp, được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC, Văn phong Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tiến hành triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, TTHC các cấp nhằm tinh gọn các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo hướng tích cực, nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý Nhà nước. Bộ Nội vụ đang triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC theo đề nghị tại văn bản số 1802/VPCP-KSTT ngày 09/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa TTHC của địa phương.

Về công tác thông tin, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân và các cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận một cách nhanh nhất với dịch vụ công trực tuyến; tổ chức trao đổi, thông tin về hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo để phối hợp tuyên truyền với các tổ chức Tôn giáo ở một số tỉnh, thành. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, hướng dẫn và đôn đốc các Bộ, ban, ngành cập nhật dữ liệu lên phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ. Tăng cường hướng dẫn các tổ chức đăng ký, nhận và trả kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến, bảo mật thông tin khi tham gia dịch vụ công trực tuyến. Cập nhật các TTHC trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, kịp thời đăng tải thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ thực hiện tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Tiếp tục rà soát và công khai các TTHC mới thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ; đồng thời, tăng cường các hình thức kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC đã công bố. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông và kiểm soát TTHC; báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện kiểm soát TTHC của Bộ Nội vụ. Rà soát TTHC, cho ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC không phù hợp. 

Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ về công tác đánh giá tác động TTHC. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định kiểm soát TTHC qua hòm thư điện tử. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác kiểm soát TTHC./.

Thanh Tuấn

Tin khác