Bộ Nội vụ tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

15:56 08/05/2020

Ngày 06/5, Văn phòng Bộ ban hành Văn bản số 2292/BNV-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc triển khai kết nối, tích hợp và đưa một số dịch vụ công của Bộ Nội vụ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Việc này nhằm thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hướng dẫn các quy định về kỹ thuật, giao diện phần mềm dịch vụ công để đưa lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin cho Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của Bộ. 

Trung tâm Thông tin cùng với các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ tăng cường công tác thông tin, truyền thông về việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ. 

Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tổng Công ty viễn thông Viettel hoàn thành việc đáp ứng để đưa tất cả các thủ tục hành chính mức độ 3,4 hiện đang giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Bộ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia và bắt đầu tiếp nhận, xử lý trực tuyến từ tháng 5/2020. 

Đồng thời, là đầu mối, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính của Bộ, đơn giản hóa quy trình đảm bảo có thể điện tử hóa. Trên cơ sở đó, lựa chọn 30% dịch vụ công có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều nhất của Bộ Nội vụ để duy trì hoạt động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thời gian trong Quý II/2020./.

Thanh Tuấn

Tin khác