“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

10:23 12/10/2015 | Lượt xem : 9324

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chuyên môn có chức năng chuyên ngành quản lý các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản và thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh. Sở có 06 phòng, 11 đơn vị trực thuộc và các trạm, trại tại các huyện, thị, thành phố Vĩnh Long. 

Tổng số công chức, viên chức, người lao động (CCVC- LĐ) là 751 người; trong đó, có 02 Tiến sĩ, 53 Thạc sĩ, 344 Đại học, 33 Cao đẳng, 112 Trung cấp, 207 công nhân kỹ thuật và lao động khác. Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện có 12 Chi bộ trực thuộc với 188 đảng viên (113 nam và 75 nữ), trong đó có 175 đảng viên chính thức và 13 dự bị. Có 03 tổ chức Đoàn thể gồm: Công đoàn Ngành với 745 công đoàn viên; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 149 đoàn viên và Hội cựu Chiến binh với 14 hội viên.

Đảng ủy Sở xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên nhằm rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho đảng viên và công chức, viên chức trong toàn ngành nên đã chỉ đạo đưa nội dung “Học tập và làm theo” vào sinh hoạt thường xuyên. Đảng ủy thực hiện tốt việc đăng ký và xem kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Kết quả việc duy trì và nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm đã giúp cho tư tưởng và đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực như việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc tốt hơn trước, thái độ tiếp xúc phục vụ nhân dân khi đến quan hệ công việc ân cần, niềm nở, chu đáo thể hiện tính văn minh, văn hóa nơi công sở, ý thức thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản, chi tiêu kinh phí của cơ quan được cán bộ công chức quan tâm. Đồng thời có tác động tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và nâng cao được nhận thức, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong toàn ngành.

Sau khi xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014; Đảng ủy, Ban Giám đốc đã thường xuyên đôn đốc các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cho đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên viết bản đăng ký làm theo nội dung hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên với 100% cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký làm theo. Kết quả có 100% Chi bộ trực thuộc, 100% đảng viên, cán bộ lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Sở không là đảng viên và quần chúng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014.

Trong chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, Đảng ủy Sở tập trung chỉ đạo thực hiện việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gắn liền với phẩm chất đạo đức, với truyền thống dân tộc, nó luôn tồn tại trong mỗi người, mỗi cán bộ đảng viên, quan trọng là ta có biết rèn luyện và phát huy tinh thần trách nhiệm cho những công việc cụ thể hằng ngày hay không. Cán bộ đảng viên là những người tiên phong thì phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn để làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo và phải “Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc”.

Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm thể hiện qua việc tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao nghĩa là mỗi cán bộ, đảng viên khi được Đảng, tổ chức đơn vị giao nhiệm vụ dù lớn, dù nhỏ, dù khó khăn hay thuận lợi cũng phải dốc sức hoàn thành, chủ động, sáng tạo tìm các biện pháp, cách làm tốt để ứng dụng vào thực tiễn nhiệm vụ được giao và phải tránh làm cho xong việc, làm cho có việc để làm, làm đối phó, dễ thì làm khó thì bỏ, làm việc cẩu thả,... tất cả mỗi cán bộ đảng viên đều phải có trách nhiệm, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, lĩnh vực nào cũng có trách nhiệm của nó. Gặp khó khăn mà biết tìm cách khắc phục, gặp gian khổ mà biết tìm cách vượt qua, toàn tâm toàn ý thực hiện chức trách, nhiệm vụ không chủ quan đại khái, mới là nêu cao tinh thần trách nhiệm. Lịch sử đã chứng minh Đảng ta là một đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà đấu tranh, mỗi cán bộ, đảng viên đều xuất thân từ các tầng lớp nhân dân, “Nhân dân ta làm ra lịch sử”, “Cách mạng do nhân dân ta tiến hành”, có dân là có tất cả “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

- Thực hiện theo phương châm này, năm 2014, Ngành Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng và đạt được mục tiêu kế hoạch năm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn cho sản xuất cũng như trong tiêu thụ. Hoàn thành vượt mức yêu cầu an ninh lương thực, sản lượng lúa luôn đạt trên 01 triệu tấn/năm nhưng vẫn đảm bảo thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp đúng hướng. Bên cạnh những thuận lợi, ngành Nông nghiệp vẫn gặp một số khó khăn như: Diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, thời vụ sản xuất lúa thì liên tục, nên đã phát sinh nhiều loại dịch hại gây hại; Đầu tư cho nông nghiệp còn thấp, nhất là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp; Tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và hiện tượng xâm nhập mặn diễn biến phức tạp... Có thể nêu một số thành tích nổi bật của một số tập thể điển hỉnh như:

+ Tập thể Chi bộ khối Văn phòng Sở, Chi bộ này không những đạt thành tích nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu mà việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Chi bộ tổ chức thực hiện thường xuyên, hàng tháng thông qua họp lệ Chi bộ đều có lồng ghép nội dung sinh hoạt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo quyển công tác tư tưởng của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và kể chuyện về tấm gương của Bác. Tất cả đảng viên của Chi bộ đều có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc đúng giờ, đoàn kết nội bộ tốt.

+ Chi bộ Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn đã chủ động lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm; phân công cụ thể nhân sự phụ trách từng mảng công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều có ý thức tự giác trong công việc không gây sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân. Hiệu quả công tác được nâng cao do cải cách, sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp thực tế qua đó các công việc được giải quyết nhanh chóng không lãng phí thời giờ và đạt hiệu quả cao. Chất lượng lượng nước phục vụ sinh hoạt cho người dân nông thôn ngày càng gia tăng, thất thoát giảm, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

+ Trại lúa giống thuộc Trung tâm Giống nông nghiệp thực hiện xây dựng lịch công tác cụ thể cho từng cá nhân, và có sự kiểm tra giám sát việc thực hiện, mỗi tháng họp một lần để đánh giá kết quả và chấm điểm những người thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Mặt dù còn nhiều khó khăn trong việc chưa có cơ sở vất chất, nơi làm việc chưa ổn định nhưng trong những năm qua, Trại lúa giống vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về việc thực hiện công tác khảo nghiệm, trình diễn và tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng lúa giống làm cơ sở cho việc bình chọn giống có đặc tính sinh trưởng phù hợp với điều kiện tập quán canh tác của tinh.

Về cá nhân: Hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong Ban Giám đốc và Ban Thường vụ đều gương mẫu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức và viên chức, đặc biệt là thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ gìn đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác. Có thể kể vài tấm gương điển hình tiêu biểu như: đồng chí Phan Nhựt Ái với tác phong gương mẫu, tận tụy trong công việc, quan tâm đến sự tăng trưởng của ngành, sản xuất và đời sống của nông dân; đồng chí Nguyễn Văn Liêm tích cực trong công việc, luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Liêu Cẩm Hiền, Huỳnh Tấn Lợi, Vương Thị Thu Hương, Lê Văn Dũng,... là những điển hình cho phong cách nêu gương, chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và gương mẫu trong công tác; đồng chí Lê Thanh Tùng có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ, đảng viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyên cần rèn luyện các đức tính “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”; đồng chí Phan Tấn Tài không ngừng phấn đấu học tập, học hỏi thêm kinh nghiệm hay của đồng đội, từ bạn bè và cấp trên để tự rèn luyện mình ngày càng hoàn thiện hơn; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai biết phát huy năng lực cán bộ thông qua việc nắm bắt diễn biến tâm lý cán bộ để sắp xếp bố trí hợp lý và tích cực thực hiện nhiều chương trình dự án; đồng chí Đỗ Thị Minh Châu phấn đấu “Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức của người công chức theo tư tưởng Hồ chí Minh” sao cho xứng đáng là người công bộc của dân, vì dân mà phục vụ; đồng chí Phạm Thị Thu Hồng học tập Bác về “Phong cách quần chúng” luôn là cách ứng xử của người đứng đầu cần thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong quá trình sống và làm việc của mình để tăng cường mối liên hệ với nông dân, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thành công trong nhiệm vụ nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý... và nhiều cán bộ quần chúng, công nhân lao động cũng có nhiều thành tích nổi bật trong tham gia tích cực các phong trào, xây dựng nhiều mô hình làm theo tấm gương “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tóm lại, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp luôn không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác nhằm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tự bản thân mỗi người đều có ý thức trước những hành vi sai trái của mình đối với người khác. Trong làm việc, tất cả đều ý thức nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp trên, biết tự chỉ trích để tiến bộ./.

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

góp ý hiến kế

Right_Banner_Lienket

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.465.595

Khách Online : 596