Trại lúa giống - Trung tâm Giống nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10:32 12/10/2015 | Lượt xem : 7049

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì sự nghiệp bình đẳng và tự do tiến bộ xã hội. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) và Chi bộ Trung tâm Giống phát động theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”, tập thể Trại lúa Giống đã nghiên cứu vận dụng vào tình hình thực tế của Trại, đăng ký cam kết thực hiện, xác định rõ những việc cần phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xem đây là việc làm thường xuyên để chủ động tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và trong đời sống hàng ngày và xem đó là mức thi đua của đơn vị.

Học tập, nhận thức về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”

Qua chủ đề trên lãnh đạo Trại lúa Giống tìm những tài liệu có liên quan để tuyên truyền cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng của một người phải qua đấu tranh, rèn luyện lâu dài mới có được Người viết: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện thường xuyên trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng, trong mọi mối quan hệ của mình”. Mỗi cán bộ viên chức của trại đều có bản đăng ký ngay từ đầu năm; Qua chuyên đề trên giúp cho từng cán bộ hiểu sâu sắc hơn từng câu nói và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng vào công việc của mình một cách triệt để. Hàng tuần, Trại xây dựng lịch công tác cụ thể cho từng cá nhân và có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện, mỗi tháng họp một lần để đánh giá kết quả thực hiện và chấm điểm những người thực hiện tốt việc “phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và đây cũng là cơ sở để bình xét thi đua cuối năm.

Những chuẩn mực của tập thể đã xây dựng và đăng ký để thực hiện theo các chủ đề trong các năm 2011 - 2013

Dựa trên chuẩn mục của Trung tâm Giống nông nghiệp xây dựng, Trại lúa Giống đã:

- Tổ chức cho cán bộ viên chức thực hiện việc đăng ký cam kết, xác định rõ những việc cần phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chủ đề và xem đây là việc làm thường xuyên để chủ động tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và trong đời sống hàng ngày nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Từ đó, phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ viên chức, số lượng đăng ký đạt 100%.

- Xây dựng chuẩn mực đạo đức về lối sống tác phong làm việc cho cán bộ viên chức để làm cơ sở phấn đấu rèn luyện và hành động.

- Xây dựng tập thể Trại đạt tập thể lao động xuất sắc.

- Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở chuẩn mực đạo đức của đơn vị, những quy định trong nội quy, quy chế của cơ quan.

- Xây dựng phong cách quần chúng: Tăng cường mối liên hệ với quần chúng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của quần chúng. Mỗi cán bộ là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

- Xây dựng phong cách dân chủ: Tạo điều kiện cho quần chúng phát biểu ý kiến, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Nhìn chung qua chuyên đề trên mỗi cá nhân tự đối chiếu với cương vị công tác, yêu cầu và nhiệm vụ được giao tự mình rèn luyện, phấn đầu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ. Quá trình thực hiện những chuẩn mực đã đăng ký và nhũng kết quả đạt được:

Về tư tưởng chính tri, tất cả cán bộ viên chức của Trại đều có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn yên tâm trong công tác, chấp hành nghiêm việc nói, viết và làm đúng theo quan điêm, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gưomg đạo đức Hồ Chí Minh từ đó tự giác học tập cố gắng rèn luyện bản thân để nâng cao phẩm chất đạo đức, nhận thức về chính trị, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác.

Về đạo đức, lối sống, mỗi cán bộ viên chức đều có lối sống giản dị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ tập thể, xây dựng mối đoàn kết của tập thể, giữ gìn sự thống nhất trong nội bộ, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong năm Trại đã giới thiệu cho Chi bộ 2 cán bộ có thành tích xuất sắc để học lớp cảm tình Đảng. Tham gia đấu tranh xây dựng Chi bộ một cách thẳng thắn trung thực, góp phần cùng Trung tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Chống lẵng phí và thực hành tiết kiệm, mỗi cán bộ luôn nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân, không bè phái, quan liêu, cửa quyền, không tham nhũng tiêu cực, mưu lợi cá nhân. Có ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí của công, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Cụ thể, khi rời khỏi phòng làm việc phải tắt điện, nước; Trước khi in hoặc photo tài liệu cần đọc kỹ tránh gây lãng phí giấy, mực; Trong sản xuất lúa giống phải áp dụng và tuân thủ quy trình kỹ thuật như bón phân cân đối, thực hiện phương pháp 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất giảm giá thành sản phẩm và mang lại lợi nhuận cao hơn.

Về xây dựng đời sống vật chất và tinh thần, tham gia giảm nghèo, xây dựng gia đình, trong thời gian qua được sự quan tâm và lãnh, chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc và sự hỗ trợ tận tình của các phòng chức năng của Trung tâm Giống, tất cả cán bộ viên chức của trại đều có cuộc sống ổn định và tinh thần làm việc luôn hăng hái không ngại khó khăn gian khổ. Đặc biệt từ năm 2013 đến nay, Trại được hỗ trợ tiền ăn trưa một ngày 8.000 đồng do Trung tâm Giống chi đã góp phần giảm bớt khó khăn và cải thiện đời sống cho cán bộ, đồng thời đó cũng là nguồn động viên rất lớn cho mỗi cán bộ của Trại.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

* Thực hiện tốt dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống và hỗ trợ sản xuất giống lúa nguyên chủng”. Đã triển khai hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật: 12 lớp với 489 lượt người tham dự (năm 2012: 6 lớp có 248 lượt người tham dự và năm 2013: 6 lớp có 241 lượt người tham dự).

- Hội thảo chuyên đề: 3 cuộc với 150 lượt người tham dự (năm 2011: 1 cuộc với 60 lượt người tham dự; năm 2012: 1 cuộc với 50 lượt người tham dự và năm 2013: 1 cuộc với 40 lượt người tham dự).

- Hội thảo đầu bờ: 11 cuộc với 428 lượt người tham dự (năm 2012: 6 cuộc với 230 người tham dự; năm 2013: 5 cuộc với 198 người tham dự).

- Hội nghị sơ kết: 3 cuộc với 178 lượt người tham dự (năm 2011: 1 cuộc với 40 lượt người tham dự; năm 2012: 1 cuộc với 78 lượt người tham dự và năm 2013: 1 cuộc với 60 lượt người tham dự).

* Thực hiện kế hoạch hợp phần của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực cung cấp lúa giống xác nhận cho nông dân cánh đồng mẫu vụ xuân năm 2011 - 2012 là 66.784 kg với diện tích 697,57 ha; Vụ Đông xuân năm 2012 - 2013: cung ứng 183.876 kg với diện tích 1.548 ha và vụ Đông xuân năm 2013 - 2014 tổng diện tích tham gia cánh đồng mẫu là 2823,01 ha, với số lượng lúa giống cung ứng 301.972 kg giống cho Dự án cánh đồng mẫu được tổ chức tại 7 huyện (gồm 8 xã và riêng huyện Long Hồ có 2 xã: Long An và xã Hòa Phú; mỗi huyện còn lại một xã), từng bước hình thành cánh đồng sản xuất theo hướng an toàn, bền vững.

* Thực hiện hợp phần hỗ trợ cho mượn chi phí sản xuất lúa xác nhận: Vụ Hè thu năm 2012 tổng diện tích tham gia mượn vốn sản xuất lúa xác nhận trên địa bàn 6 huyện là 615,14 ha (đạt 76,9% KH) có 35 cơ sở tương đương với tổng số tiền 1.537.850.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng); Vụ Đông xuân 2012 - 2013 tổng diện tích nông dân tham gia mượn vổn sản xuất lúa cấp xác nhận trên địa bàn 6 huyện là 902,71 ha; có 34 cơ sở với tổng số hộ dân 956, tương đương với tổng số tiền đã giải ngân 2.256.775.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi lăm ngàn đồng); vụ Hè thu năm 2013 tổng diện tích nông dân tham gia mượn vốn sản xuất lúa cấp xác nhận 6 huyện là 900,5 ha; có 31 cơ sở với tổng số hộ dân 921, tương đương với tổng số tiền đã giải ngân 2.251.250.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

- Thực hiện công tác Khảo nghiệm, trình diễn và tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng lúa giống làm cơ sở cho việc bình chọn giống có đặc tính sinh trưởng phù hợp với điều kiện tập quán canh tác của tỉnh; Góp phần làm đang dạng hóa chủng loại giống, chọn ra những giống có phẩm chất tốt đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu của tỉnh.

- Ngoài ra, còn tham gia cung ứng lúa giống trong tỉnh và ngoài tỉnh với sản lượng ừên 400 tấn; Xây dựng hệ thống nhân giống với 17 cơ sở trong đó Trung tâm Giống nông nghiệp giữ vai trò chủ chốt.

Hoàn thành xuất sắc các mặt hoạt động khác

- Tuy trong điều kiện khó khăn chung có tác động ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động nhưng với tinh thần ý thức trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo trong công tác, trong ba năm vừa qua Trại đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất lúa giống; Góp phần làm tăng lợi nhuận cho người sản xuất.

- Quan tâm động viên và đề xuất khen thưởng kịp thời cá nhân điển hình tiên tiến. Kết quả thi đua khen thưởng năm 2012 và 2013 tập thể trại đạt tập thể lao động xuất sắc, 5 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 1 cá nhân được tặng bằng khen của ủy Ban Nhân dân tỉnh./.

 

Báo cáo thành tích của Trại lúa giống - Trung tâm Giống nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Tin khác

góp ý hiến kế

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.307.127

Khách Online : 70