Đảng bộ Văn phòng Bộ - Bộ Tư pháp thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

16:56 16/10/2015 | Lượt xem : 8305

Đạo đức Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của đạo đức cách mạng Việt Nam, kế thừa và phát triển trên cơ sở các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa tư tưởng của nhân loại. Trong bối cảnh hiện nay, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của lãnh tụ Hồ Chí Minh là biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Như chúng ta đã biết, để đáp ứng yêu cầu về tăng cường công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, từ ý nghĩa to lớn và yêu cầu cấp bách của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị tiếp tục có Chỉ thị số 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo khác về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ Văn phòng Bộ Tư pháp đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm làm cho mỗi đảng viên, công chức, người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ vừa qua.

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp[1], Đảng ủy Văn phòng Bộ đã nhận thức rõ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi đảng viên, công chức và người lao động. Qua đó đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã chỉ đạo các chi bộ, đảng viên tích cực tham gia các cuộc thi viết, thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng và phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn Bộ Tư pháp phát động. Năm 2013, Đảng bộ Văn phòng đã có 01 đồng chí đảng viên đại diện Đảng bộ Bộ Tư pháp, tham dự và đoạt giải Ba tại Hội thi thuyết trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tố chức.

Thông qua việc phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hình thức tuyên truyền, vận động sinh động, thường xuyên, các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng đã nhận thức được mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động; tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Mối liên hệ giữa tư tưởng, đạo đức cách mạng của Bác Hồ với hoạt động của Văn phòng cũng được nhận thức rõ nét, cụ thể hơn. Ngoài ra, Đảng ủy Văn phòng tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ của Đảng bộ và từng chi bộ. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, kiểm điểm đánh giá những ưu điểm, kết quả đã làm được, nhận diện ra những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, bức xúc nổi cộm, đề ra biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện dứt điểm để khắc phục hạn chế, yếu kém theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc đưa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ Văn phòng Bộ

Thái độ, phong cách, phương pháp làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Bộ có những chuyển biến tích cực:

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về việc siêng năng, cần cù, chăm chỉ trong học tập và lao động, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Văn phòng Bộ luôn thể hiện sự tích cực, cầu tiến bộ với các nhiệm vụ thực tiễn đặc biệt là trong nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất chính trị của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện lười hoạt động, lười suy nghĩ, học tập, làm việc một cách thụ động máy móc. Thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Làm việc phải đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai”, cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng bộ tuân thủ chặt chẽ các Quy chế, kỷ luật làm việc, tích cực đi sớm, về muộn, chủ động hoàn thành sớm các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng công tác.

Bên cạnh đó, đảng viên, công chức, người lao động của Văn phòng Bộ còn tích cực phát huy sáng tạo trong phương pháp, lề lối làm việc, sắp xếp kế hoạch công việc của bản thân, tham mưu kế hoạch công việc của lãnh đạo logic, khoa học, kỹ lưỡng để đạt hiệu quả cao nhất, theo đúng tư tưởng của Bác:“Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà cẩn nữa).

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả:

Những năm gần đây, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Bộ đã có những chuyển biến tích cực, Văn phòng Bộ đã tăng cường việc lồng ghép nội dung của các hội nghị, hội thảo, tham mưu Lãnh đạo Bộ kết hợp nhiều nội dung làm việc trong các cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì, tham mưu, tổ chức triển khai giao ban trực tuyến, góp phần tiết kiệm kinh phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các phương tiện thông tin, văn phòng phẩm đã được thực hiện khoán chi tới từng cá nhân nên chi phí đã hạn chế ở mức thấp, bảo đảm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Ngoài ra, Văn phòng Bộ cũng thường xuyên đôn đốc các đơn vị về việc sử dụng điện, nước và các tài sản nhà nước của Bộ Tư pháp đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, có Công văn nhắc nhở đối với một số đơn vị sử dụng điện, nước và các tài sản nhà nước không hợp lý.

Đẩy mạnh công tác phê bình, tự phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí:

Xác định rõ việc phê bình và tự phê bình là vấn đề tất yếu của cuộc sống, là quy luật trưởng thành của Đảng, những năm vừa qua, Đảng bộ Văn phòng và các chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, chỉ rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; trên tinh thần dân chủ, công khai, đoàn kết và vì mục đích chung của tập thể; tránh tình trạng kiểm điểm mang tính hình thức, qua loa, đại khái; song cũng không lợi dụng để nói xấu, đả kích.

Văn phòng Bộ cũng gương mẫu trong việc thực hiện: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp; Quy chế văn hóa công sở; Quy chế tiếp công dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Bộ Tư pháp... Các văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý cho ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần phát huy dân chủ, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên và người lao động của Văn phòng Bộ được nâng lên một bước.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Văn phòng Bộ luôn kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tự tu dưỡng bản thân, tích cực đấu tranh chống các “bệnh” như: quan liêu, tham lam, kiêu ngạo, hiếu danh, cận thị, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè cánh...

Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ cán bộ, công chức, người lao động chưa có nhận thức đầy đủ về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó, kết quả mới chỉ dừng lại ở phần “học tập”, phần “làm theo” của bộ phận cán bộ, công chức, người lao động này chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Nguyên nhân khách quan: Công việc chuyên môn chi phối quá nhiều thời gian, do vậy việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân chủ quan: Việc nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của học tập và làm theo tấm gương của Bác ở một số ít cán bộ, công chức, người lao động còn hạn chế, chưa đầy đủ.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ tới

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Bộ, tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các chi bộ đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp mình.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ Văn phòng và các chi bộ trực thuộc.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, thiếu quan tâm, hình thức; chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Văn phòng Bộ Tư pháp

 


1 Kế hoạch số 05 - KH/BCĐ-BCS ngày 19/01/2009 thực hiện Cuộc vận động theo chủ đề:“Công chức pháp chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 82-KH/BCS ngày 12/8/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổ chức Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 113-KH/BCS ngày 28/12/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (từ tháng 12/2011 đến năm 2015).

3 Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, t.5, tr.122 (164)

4 Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, t.4, tr.43 (155).

 

Tin khác

góp ý hiến kế

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.308.339

Khách Online : 486