Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

17:20 24/05/2021 | Lượt xem : 27786

Ngày 24/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 638/QĐ-BNV ban hành Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Quy định này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ (sau đây viết tắt là đơn vị) làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực để thực hiện theo quy định của bộ, ngành đó. Trường hợp các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đã ban hành danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý thì rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp với Quy định này và các quy định khác có liên quan.

Phương thức thực hiện

Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác hoặc giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý trong đơn vị; giữa các đơn vị trong phạm vi quản lý của Bộ, bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của đơn vị đó thì báo cáo người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trong các trường hợp sau: a) Đối với người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; b) Đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; c) Đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; d) Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái; đ) Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; e) Nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Danh mục thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: a) Phân bổ ngân sách; b) Kế toán; c) Mua sắm công.

Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc: a) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; b) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; c) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; d) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; đ) Tổ chức thi nâng ngạch công chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; e) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy; g) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về biên chế; h) Thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước; i) Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước; k) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; l) Thẩm định hồ sơ người có công; m) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật; n) Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng; o) Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. p) Thẩm định dự án; q) Đấu thầu và quản lý đấu thầu; r) Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; s) Quản lý ODA; t) Tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng thuộc các trường công lập; u) Làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của đơn vị; v) Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Danh mục thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Điều 4 của Quy định này có thời hạn là 05 năm. Căn cứ thực tiễn của đơn vị, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí việc làm có thể dưới 05 năm nhưng không được dưới 02 năm và phải báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ thời hạn và danh mục vị trí công tác thực hiện định kỳ chuyển đổi theo Quy định này và tình hình thực tế của đơn vị, ban hành kế hoạch việc thực hiện định kỳ chuyển đổi từ bộ phận này sang bộ phận khác hoặc giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý trong đơn vị.

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định: Tải về
Xem toàn văn Quy định danh mục vị trí công tác chuyển đổi: Tải về

Tin khác