Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

+ Địa chỉ: Số 1179 đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
+ Điện thoại:   0293.852.415        Fax: 0293.857.839
+ Email: sonoivuyb@yenbai.gov.vn
+ Website: http://www.sonoivu.yenbai.gov.vn/

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

E_MAIL

BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 

Hoàng Văn Thuyên

Giám đốc

 

hoangvanthuyen@yenbai.gov.vn

Đỗ Đức Cảnh

Phó Giám đốc

 

doduccanh@yenbai.gov.vn

Đinh Xuân Cường

Phó Giám đốc

 

dinhxuancuong@yenbai.gov.vn

Nguyễn Quốc Hưng

Phó Giám đốc, Trưởng ban Tôn giáo

02163.825.134

nguyenquochung@yenbai.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

Phạm Thị Thọ

Chánh văn phòng

02163.850.510

phamthitho@yenbai.gov.vn

Nguyễn Đức Thọ

P. Chánh văn phòng

 

nguyenductho@yenbai.gov.vn

Dương Thị Thu Hiền

P. Chánh văn phòng

 

duongthithuhien@yenbai.gov.vn

THANH TRA

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng

Chánh thanh tra

 

nguyenvandung@yenbai.gov.vn

Vũ Văn Thu

P. Chánh thanh tra

 

vuvanthu@yenbai.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng

P. Chánh thanh tra

 

nguyenthihong@yenbai.gov.vn

PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

Nguyễn Thế Trường

Trưởng phòng

 

nguyenthetruong@yenbai.gov.vn

Hoàng Quốc Vinh

P. Trưởng phòng

 

hongquocvinh@yenbai.gov.vn

PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Đặng Tiến Thành

Trưởng phòng

dangtienthanh@yenbai.gov.vn

Nguyễn Thị Hoài Anh

P. Trưởng phòng

 

nguyenthihoaianh@yenbai.gov.vn

Vũ Hoàng Hưng

P. Trưởng phòng

 

vuhoanghung@yenbai.gov.vn

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Đặng Văn Tiếu

Trưởng phòng

 

dangvantieu@yenbai.gov.vn

Lò Thị Cửu

P. Trưởng phòng

lothicuu@yenbai.gov.vn

Bùi Duy Linh

P. Trưởng phòng

 

buiduylinh@yenbai.gov.vn

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hoàng Quốc Việt

Trưởng phòng

 

hoangquocviet@yenbai.gov.vn

Lưu Việt Cường

P. Trưởng phòng

 

luuvietcuong@yenbai.gov.vn

BAN TÔN GIÁO

 

 

 

Đỗ Trí Dũng

Phó Trưởng ban

02163.856.388

dotridung@yenbai.gov.vn

Phan Ngọc Dũng

Phó Trưởng ban

02163.856.988

phanngocdung@yenbai.gov.vn

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Lương Mạnh Hà

Trưởng ban

02163.892.268

luongmanhha@yenbai.gov.vn

Nguyễn Văn Phóng

Phó Trưởng ban

02163.892.357

nguyenvanphong@yenbai.gov.vn

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Hoàng Thị Thanh Thủy

Giám đốc

02163.892.105

nguyenthithuy@yenbai.gov.vn

 Trần Thị Quỳnh Lan Phó Giám đốc 02163.892.104 tranthiquynhlan@yenbai.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Yên Bái