Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

+ Địa chỉ: Số 76 Đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
+ Điện thoại:   0270.3822233        Fax: 0270.38286917
+ Email: vanphong.snv@vinhlong.gov.vn
+ Website: www.snv.@vinhlong.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Trần Văn Hên

0270.3830128

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hồng Quân (Kiêm Trưởng Ban Tôn giáo)

0270.3836810/nvhquan.snv@vinhlong.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguvễn Phi Hùng (Kiêm Trưởng Ban Thi đua)

091.8.024.481/nphung.snv@vinhlong.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Võ Thanh Minh

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nhanh

 

0270.3837925/vtminh.snv@vinhlong.gov.vn

0270.3821917/ntnhanh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Thanh Tra

Chánh Thanh tra: Trần Thanh Tâm

Phó Chánh Thanh tra: Trần Thanh Tâm

 

0270.3834993/tttam.snv@vinhlong.gov.vn

0270.3834993/tttam.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Xây dng Chính quyền Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Phạm Thanh Tùng

Phó Trưởng phòng: Cao Thị Kim Phụng

 

0270.3823230/pttung.snv@vinhlong.gov.vn

0270.3502219/ctkphung.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Bùi Thị Thanh Phương

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Lành

 

0270.3826714/bttphuong.snv@vinhlong.gov.vn

0270.3834887/nnlanh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Trương Hoàng Thiện

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Ngọc Trang

Phó Trưởng phòng: Cao Thái Bình

 

0270.3828736/ththien.snv@vinhlong.gov.vn

0270.3825544/ttntrang.snv@vinhlong.gov.vn 

0270.3825544/ctbinh.snv@vinhlong.gov.vn  

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Thi đua khen thưởng

Phó Trưởng ban: Đỗ Thành Lợi

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

0270.3823468/dtloi.snv@vinhlong.gov.vn

0270.3823468/ntkoanh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

Chi Cục trưởng: Phạm Minh Chiến

Phó Chi Cục trưởng: Nguyễn Hoàng Minh

Phó Chi Cục trưởng: Trương Thị Kiều Ngân

 

0270.3822634/pmchien.snv@vinhlong.gov.vn

0270.3821439/nhminli.snv@vinhlong.gov.vn

0270.3838745/ttkngan.snv@vinhlong.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Vĩnh Long