Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

+ Địa chỉ:  Sở Nội vụ tỉnh Sơn La - Đường Khau Cả, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
+ Điện thoại: 0212.3752630              Fax: 0212.3855743
+ Email:  snv@sonla.gov.vn
+ Website:  http://sonoivu.sonla.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Nguyễn Minh Hòa

0212.3852608/ hoanm.snv@sonla.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Cầm Thúy Vân

0212.3754988/ vanct.snv@sonla.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Bình Minh

0212.3853889/ minhtb.snv@sonla.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Viết Hưng

0212.3851180/ hungnv.snv@sonla.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Nguyễn Tú Anh

0212.3752630/ anhnt.snv@sonla.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Nguyễn Chí Thanh

Phó Chánh Thanh tra: Bùi Văn Hào

 

0212.3789178/ hungnv.snv@sonla.gov.vn
 
0212.3853671/ haobv.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Hà Trung Thắng

Phó Trưởng phòng: Vũ Quốc Cường

 

0212.3853704/thanght.snv@sonla.gov.vn

0212.3753274/ cuongvq.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Lại Như Long

Phó Trưởng phòng: Đỗ Khắc Vinh

 

0212.3852020/longln.snv@sonla.gov.vn

0212.3851304/vinhdk.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tịnh

Phó Trưởng phòng: Phạm Khắc Trình


 

0212.3857403/ tinhnt.snv@sonla.gov.vn

0212.3857403/phuongbtm.snv@sonla.gov.vn


+ Phòng Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó Trưởng phòng: Doãn Thị Thu Hiền


0212.3751890/ thuyntb.snv@sonla.gov.vn

0212.3754288 /huyendtt.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Biên Cương 

Phó Trưởng ban: Đinh Thùy Vui

0212.3753273/cuongnb.snv@sonla.gov.vn

0212.3789179/vuidt.snv@sonla.gov.vn 

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Lê Thị Văn

Phó Trưởng ban:Phạm Minh Hải

 

0212.3855860/vanlt .snv@sonla.gov.vn 
 

0212.3855480/ haipm.snv@sonla.gov.vn 

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử

Chi cục Trưởng: Lê Thị Miền

02128.508.999/ mienlt.snv@sonla.gov.vn 

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Sơn La