Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

+ Địa chỉ: 02A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Điện thoại:   0257.3841429                  Fax: 0257.3842074
+ Email: sonv@phuyen.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.phuyen.gov.vn/wps/portal/sonoivu/

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

 

+ Giám đốc: Võ Đức Thơ

 

0257.3843558/ 0988606779/voductho@phuyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Văn Dũng

02573.841230/0914736310/phamvandung@phuyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Tuyến

0257.3842418/ 01687244966/nguyentantuyen@phuyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc, Trường ban TĐ-KT: Phạm Minh Chu

0257.3556697/ 0983852427/ phamminhchu@phuyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc, Trưởng ban Tôn giáo: Huỳnh Phước Kỷ

0257.3601565/ 0914736310/huynhphuocky@phuyen.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn Phòng

Chánh Văn phòng: Bùi Trọng Lân

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Ngọc Quảng

02573.841429

0257.3843076/ 0914139449/ buitronglan@phuyen.gov.vn

0257.3841429/ 0946525775/ nguyenngocquang@phuyen.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Đặng Văn Nhiên

0257.3842733

0257.3842733/ 0905221108/ dangvannhien@phuyen.gov.vn

 

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Trung

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng: Võ Nguyên

 

0257.3841040

0257.3841040/ 0905224002/ nguyendinhtrung@phuyen.gov.vn

0257.3841040/ 0913451792/ nguyentiendung@phuyen.gov.vn

0257.3841040/ 0918956234/ vonguyenv@phuyen.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, công chức, viên chức

Trưởng phòng: Lê Tuấn

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Nhiên

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Thường

0257.3843852

0257.3843852/ 0905235016/ letuan@phuyen.gov.vn

0257.3843852/ 0945297575/ tranvannhien@phuyen.gov.vn

02573.842530/0987337754/nguyenquocthuong@phuyen.gov.vn

 

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thu

Phó phòng: Bùi Văn Nam

0257.3842954

0916528488/ nguyenthithanhthu77@phuyen.gov.vn

0905094380/buivannam@phuyen.gov.vn

 

Đơn vị trực thuộc Sở

+ Ban Tôn Giáo

Phó Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Uyên

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hòa Phương

0257.3843078

0257.3601566/ 0914784135/nguyenngocuyen@phuyen.gov.vn

0257.3843062/ 01683779759/nguyenngocuyen@phuyen.gov.vn

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Vũ Lộc

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Hồng Hiệp

0257.3843322

0257.3843239/ 0983134950/ nguyenvuloc@phuyen.gov.vn

0257.3843062/ 0974093232/ nguyenthihonghiep@phuyen.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Phó Chi cục: Đặng Thị Nhung

Phó Chi cục: Nguyễn Phúng

0257.3838377

0257.3552141/ 01655236619/ dangthinhung@phuyen.gov.vn

0257.3556373/ 0935220376/ nguyenphung@phuyen.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Phú Yên