Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: 0205 3812 110                         FAX: 0205 3812 498

- Email: sonoivu@langson.gov.vn

- Website: http://www.langson.gov.vn/nv/


Họ và tên

Chức vụ

Email/ ĐT cơ quan

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

Nguyễn Quốc Khánh

Giám đốc

Email: nqkhanh@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3788 886

Hoàng Thị Hiền

Phó Giám đốc

Email: hthien-05@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3811 843

Vũ Đức Thiện

Phó Giám đốc

Email: vdthien@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3789 886

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC

 

Văn phòng Sở

 

 

Vũ Thanh Thụy

Chánh Văn phòng

Email: thuyvt@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3812 314

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Đường Ngọc Xuyên

Trưởng phòng

Email: dnxuyen@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3815 688

Phòng Công chức, viên chức

 

Hoàng Thị Như Thảo

Phó Trưởng phòng

Email: htnthao@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3789 669

Lương Ngọc Thịnh

Phó Trưởng phòng

Email: lnthinh@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3814 676

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Hoàng Lan Hương 

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

Email: hlhuong@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3811 000 

Mã Văn Đâu

Phó Trưởng phòng

Email: mvdau@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3789 988

Nguyễn Xuân Nhất

Phó Trưởng phòng

Email: nxnhat@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3789 988

Phòng Tôn giáo

 

 

Lăng Văn Thiết

Trưởng phòng

Email: lvthiet@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3814 972

Đặng Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

Email: dvthang@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3814 972

Thanh tra Sở

 

 

Nguyễn Thái Hòa

Chánh Thanh tra

Email: nthoa@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3812 005

Dương Hữu Bền

Phó Chánh Thanh tra

Email: dhben@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3812 005

Quách Văn Lý

Phó Chánh Thanh tra

Email: qvly@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3812 005

Phòng Cải cách hành chính

 

Phạm Tuấn Tú

Trưởng phòng

Email: pttu@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3813 084

Hoàng Minh Tuyền

Phó Trưởng phòng

Email: hmtuyen@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3812 713

Ban Thi đua - Khen thưởng

 

Nguyễn Thu Hoài

Trưởng Ban

Email: nthoai@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3814 681

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng Ban

Email: ntbinh-03@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3870 886

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

Nguyễn Khắc Phương

Chi cục trưởng

Email: nkphuong@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3813 340

Mạc Thị Cúc

Phó Chi cục trưởng

Email: mtcuc@langson.gov.vn

ĐT cơ quan: 0205 3816 468
    Nguồn trích dẫn: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cung cấp