Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

+ Địa chỉ: Số 489, đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

+ Điện thoại: 0218. 3852 108  

+ Fax: 0218.3 857 904

+ Email: sonoivu@hoabinh.gov.vn

+ Website: sonoivu.hoabinh.gov.vn

Lãnh đạo Sở

Điện thoại

cơ quan

Email

+ Giám đốc: Nguyễn Viết Trọng

0218.3 852 132

trongnv.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Bùi Duy Phương

0218.3 854 368

phuongbd.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Thị Tuyết

0218.3 852 868

tuyetpt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Tứ
0218.3857764tund.snv@hoabinh.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Đặng Mai Sơn
sondm.snv@hoabinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bùi Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Thọ

 

0218.3 851 913

0218.3 897 996

 

tuanbv.snv@hoabinh.gov.vn

thond.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Phạm Thị Vinh Thúy

Phó Trưởng phòng: Hà Thị Phương Thanh

 

0218. 3852 451

0218.3 896 220

 

 

thuyptv.snv@hoabinh.gov.vn

thanhhtp.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Bùi Ngọc Đại

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Phương

 

0218.3 897 499

0218.3 897 104

 

daibn.snv@hoabinh.gov.vn

phuongntm.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Trưởng phòng: Bùi Lê Thanh

Phó Trưởng phòng: Lý Thị Phượng

 

0218.3 852 977

0218.3 827 807

 

 

thanhbl.snv@hoabinh.gov.vn

phuonglt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Bùi Thị Hiền

 

0218.3 852 874

 

hienbt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Tôn giáo

Trưởng phòng: Ngô Xuân Thu
Phó Trưởng phòng: Bùi Thành Vân

 

0218.3 897 668
0218.3 897668

 

thunx.snv@hoabinh.gov.vn
vanbt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Phó Chánh thanh tra: Bùi Tiến Đông

 

0218.3 896 020

 

dongbt.snv@hoabinh.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

 

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở: Bùi Duy Phương

Phó Trưởng ban: Lý Thị Hồng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Quang Hiếu

 

0218.3 854 368

0218.3 896 222

0218.3 909 968

 

phuongbd.snv@hoabinh.gov.vn

honglt.snv@hoabinh.gov.vn

hieunq.snv@hoabinh.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Phạm Bá Kiên

 

0218.3 852 540

 

kienpb.snv@hoabinh.gov.vn

 


   
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hòa Bình