Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

+ Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Số 9, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

+ Điện thoại: 0222. 3823 064                    Fax: 0222. 3823 064

+ Email: snv@bacninh.gov.vn

+ Website: http://snv.bacninh.gov.vn

 


HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

Điện thoại cơ quan

Ban lãnh đạo

Nguyễn Trọng Tân

Giám đốc Sở

nttan.snv@bacninh.gov.vn

0222.3852 838

Vũ Bá Rồng

Phó Giám đốc Sở

vbrong.snv@bacninh.gov.vn

0222.3512 366

Trần Trung Chính

Phó Giám đốc Sở

ttchinh.snv@bacninh.gov.vn

0222.3822 507

Nguyễn Trọng Bình

Phó Giám đốc Sở

ntbinh.snv@bacninh.gov.vn

0222.3822 384

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

Văn phòng Sở

Nguyễn Thanh Sơn

Chánh Văn phòng

ntson.snv@bacninh.gov.vn

0222.3823 064/0987327999

Nguyễn Đình Thông

Phó Chánh VP

ndthong.snv@bacninh.gov.vn

0222.3874 555/0949876668


0222.3823064/0984975879

Nguyễn Thị Huế

Phó Chánh VP

nthue.snv@bacninh.gov.vn

Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính

Nguyễn Tiến Đạt

Trưởng phòng

ntdat.snv@bacninh.gov.vn

0222.3870767
0912393898


0912650570

Lê Tiến Toàn

Phó Trưởng phòng

lttoan.snv@bacninh.gov.vn

 
Lê Đăng Chính

 Phó Trưởng phòng ldchinh .snv@bacninh.gov.vn  0982160104
 
Nguyễn Thị Hoài 

 Phó Trưởng phòng nthlinh .snv@bacninh.gov.vn  0975608669

Phòng Công chức, viên chức

Nguyễn Ngọc Thịnh

Trưởng phòng

nnthinh.snv@bacninh.gov.vn

0222.3821 753

Nguyễn Thị Thanh Dung

Phó Trưởng phòng

nttdung.snv@bacninh.gov.vn

Thanh tra Sở

Nguyễn Duy Bình

Chánh Thanh tra

ndbinh.snv@bacninh.gov.vn

0222.3854 289

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Chánh Thanh tra

ntttam.snv@bacninh.gov.vn

Nghiêm Thế Truyền

nttruyen.snv@bacninh.gov.vn

Phòng TCCQ và công tác thanh niên

Đỗ Thị Kim Thoa

Trưởng phòng

dtkthoa.snv@bacninh.gov.vn

0222.3822 386

Nguyễn Ngọc Toản 

Phó Trưởng phòng

nntoan.snv@bacninh.gov.vn

Vũ Vân Anh

vvanh.snv@bacninh.gov.vn

Ban Thi đua - Khen thưởng

Nguyễn Thị Kim Thi

Quyền Trưởng ban

ntkthi.snv@bacninh.gov.vn

0222.3874 198 

Đàm Văn Bắc

Phó Trưởng ban

dvbac.snv@bacninh.gov.vn

0222.3874 198

Ban Tôn giáo

Đinh Xuân Vịnh

Trưởng ban

dxvinh.snv@bacninh.gov.vn

0222.3810 160

Chu Quang Hảo

Phó Trưởng ban

cqhao.snv@bacninh.gov.vn

0222.3854 599

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Vũ Thanh Hải

Chi cục trưởng

vthai.snv@bacninh.gov.vn

0222.3874 995

Nguyễn Thế Tuấn

Phó Chi cục

nttuan.snv@bacninh.gov.vn

0222.3875 797

Dương Thành Trung

Phó Chi cục

dttrung.snv@bacninh.gov.vn

0222.3821 690


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh