BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHẠM THỊ THANH TRÀ

TIỂU SỬ TÓM TẮT- Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TRÀ
- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1964
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 12/6/1993
- Ngày chính thức: 12/6/1994
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp