BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHẠM THỊ THANH TRÀ

TIỂU SỬ TÓM TẮT- Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TRÀ
- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1964
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 12/6/1993
- Ngày chính thức: 12/6/1994
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác văn phòng; Công tác thi đua, khen thưởng; Thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương theo sự phân công của Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72