Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Nghị định: Tại đây

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.463.632

Khách Online : 723