Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

15:19 11/06/2019 | Lượt xem : 23118

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Tin khác