Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

09:18 28/05/2019 | Lượt xem : 114654

Xem toàn văn Thông tư số 03/2019/TT-BNV: Tại đây

Tin khác