Thanh tra, kiểm tra

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang

16:36 28/11/2022 | Lượt xem : 2653

Chiều ngày 23/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Thành phần tham dự về phía Thanh tra Bộ Nội vụ có Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Mạnh Khương và các thành viên Đoàn Thanh tra.

Về phía UBND tỉnh Hà Giang có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và một số phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và qua theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được gửi tới Bộ Nội vụ, đặc biệt là những vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm như việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm công chức, viên chức, hằng năm Thanh tra Bộ đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thanh tra, cụ thể năm 2022 có cuộc thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang.

Thông qua hoạt động thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cấp trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ để tổng hợp, báo cáo và tham mưu lãnh đạo Bộ xem xét sửa đổi, thay thế cho phù hợp, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển; đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót về công tác tổ chức, cán bộ tại các bộ, ngành, địa phương để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp xử lý, khắc phục; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại buổi công bố, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 471/KL-TTBNV ngày 21/11/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Hà Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2022.

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn thống nhất và tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra, ghi nhận các nội dung trong Kết luận thanh tra là đúng thực tế; với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức sẽ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra, cùng với đó chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức do tỉnh ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành; Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phối hợp, tính chuyên nghiệp, chất lượng và kỷ cương, kỷ luật của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; đồng thời đề nghị Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai việc thực hiện Kết luận thanh tra.

Kết luận buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, qua Kết luận thanh tra vừa được công bố, UBND tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức giai đoạn 2019 - 2022. Đặc biệt, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đã cầu thị, khẩn trương, kịp thời khắc phục một số hạn chế, thiếu sót ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị UBND tỉnh Hà Giang công khai Kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo tổ chức đánh giá, kiểm điểm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm được nêu trong Kết luận thanh tra và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ xem xét, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện.

 

Anh Cao - Tiến Đức