Chuyên trang Thanh niên

Một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa

16:02 30/12/2021 | Lượt xem : 1959

Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cơ cấu thanh niên vào các vị trí lãnh đạo tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể… 
Đó là một trong những giải pháp được tỉnh Thanh Hóa đưa ra nhằm triển khai thống nhất, hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tại Hội nghị được tổ chức ngày 13/12 vừa qua.


Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa Bùi Huy Hùng phát biểu tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, ông Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tỉnh Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tới các đơn vị, địa phương, thanh niên trong toàn tỉnh thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ thanh niên và trách nhiệm của Nhà nước cũng như toàn xã hội trong việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cho thanh niên; tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến; khơi dậy cho thanh niên khát vọng làm giàu, sáng tạo, lý tưởng phấn đấu và tinh thần cống hiến xây dựng quê hương đất nước. 

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nội vụ dự thảo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030; trình UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4873/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030.

Chương trình đã xác định 06 mục tiêu cụ thể gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (2) Cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; (3) Giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng; (4) Tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao;  (5) Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; (6) Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, chương trình đã đề xuất cụ thể 08 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên; nguồn lực thực hiện Chương trình; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể và thanh niên.

Để triển khai thống nhất, hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, ông Bùi Huy Hùng đề xuất các giải pháp thực hiện như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cơ cấu thanh niên vào các vị trí lãnh đạo tại các cơ quan Đảng, nhà nước và các tổ chức đoàn thể.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức sống và làm việc theo pháp luật cho thanh thiếu niên.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức và lối sống, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên.

Thứ tư, tạo môi trưởng và điểu kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, nâng cao kỹ năng sống cho thanh niên. Khuyến khích thanh niên bảo vệ và tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm đồi trụy.

Thứ năm, đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới; trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên.

Thứ sáu, hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản  lý nhà nước về thanh niên; đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

Thứ bảy, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt tham gia thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên. 

Thanh Tuấn