Tài liệu

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện

16:12 23/06/2015 | Lượt xem : 7281

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).