Quy hoạch, chiến lược

Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

15:50 09/09/2019 | Lượt xem : 3047

Ngày 10/12/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 2823/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Xem toàn văn Quyết định số 2823: Tại đây