Quy hoạch, chiến lược

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025

15:57 09/08/2019 | Lượt xem : 1631

Ngày 16/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025.
Xem toàn văn Quyết định số 1585: Tại đây