Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Bạc Liêu: Định hướng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau năm 2020

10:46 15/11/2019 | Lượt xem : 2144

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các tiêu chí số 18 nội dung 18.1, 18.2 theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bạc Liêu đã đề ra các định hướng thực hiện các tiêu chí nêu trên sau năm 2020. Cụ thể: 

Giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo các quy định hiện hành, sắp xếp hoàn thiện bộ máy giúp việc các cấp theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Trong đó, có mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để kịp thời công nhận đối với những xã đạt tiêu chí số 18; tiếp tục hướng dẫn các địa phương bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cho phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo; rà soát nắm danh sách cán bộ, công chức xã chưa đạt chuẩn để có hướng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh mở các lớp đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định.

Giai đoạn 2025 - 2030, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các câp và các cơ quant ham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn để đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và nâng cao tính chuyên nghiệp; phát huy hiệu quả chức năng tham mưu, điều phối của cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp xã và Ban Phát triển ấp.

Theo Báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu, cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải phap chủ yếu để thực hiện thành công tiêu chí số 18 trong giai đoạn sau năm 2020, như:

Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, thẩm định và công nhận đối với các xã đạt tiêu chí số 18 về xây dựng nông thôn mới và chỉ tiêu 6.3 về xã nông thôn mới nâng cao theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã rà soát các xã chưa đạt chuẩn về tiêu chuẩn cán bộ, công chức theo quy định phải sớm tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức hoặc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc và Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh để nâng cao đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã…

 

Tuệ Mẫn

Tin khác