Chuyên đề về công tác tổ chức nhà nước

 •   /DATA/2022/06/5f27b3657d1cbd42e40d-13_02_20_538.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực (01/06/2022)

  Hiện nay, nhiều nước trên thế giới áp dụng kết hợp những nội dung phù hợp của cách thức quản lý theo năng lực và quản lý theo kết quả thực thi trong hệ thống công vụ. Bài viết phân tích nội hàm lý thuyết và kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực, qua đó đối chiếu với thực tiễn trong nước để làm rõ một số nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu của vị trí việc làm và khung năng lực ở Việt Nam.

 •   /DATA/2022/05/35_1-08_29_36_220.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới (19/05/2022)

  Tư tưởng đổi mới sáng tạo là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh, là giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Do đó học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trước hết cần học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh.

 •   /DATA/2022/05/35_0-08_20_20_729.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên Le Paria (20/05/2022)

  Học tập lãnh tụ cách mạng thiên tài của giai cấp vô sản V.I. Lenin với việc sử dụng báo chí như một vũ khí mạnh mẽ, sắc bén trong đấu tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu sự nghiệp cứu dân, cứu nước của mình bằng hoạt động báo chí và báo Le Paria ( Người cùng khổ) mà Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập đã ghi lại dấu ấn lịch sử này.

 •   /DATA/2022/04/5-11_16_24_793.jpeg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam (21/04/2022)

  Hoạt động của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đảm bảo thực thi Hiến pháp và pháp luật, hoạch định và điều hành chính sách quốc gia, tổ chức thực hiện phân bổ ngân sách, quản lý và phát huy tất cả các nguồn lực của quốc gia, quản lý xã hội, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, quyền con người, quyền công dân; duy trì và bảo đảm trật tự công cộng trong xã hội. Trong quá trình đổi mới đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan nhằm chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và bộ máy hành chính phù hợp thực tiễn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 •   /DATA/2022/04/19-10_56_00_920.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng đội ngũ cán bộ - “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng (21/04/2022)

  Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

 •   /DATA/2022/04/4-00_27_46_808.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (08/04/2022)

  Dẫu cấu trúc tổ chức bộ máy có chặt chẽ, hợp lý đến đâu, nhưng con người trong bộ máy đó không bảo đảm chất lượng thì hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy vẫn khó có thể nâng lên. Điều đó có nghĩa là chất lượng bộ máy và con người trong bộ máy phải đồng bộ, “ăn khớp” với nhau. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ chính là đầu tư cho phát triển đất nước lâu dài và bền vững. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

 •   /DATA/2022/02/2_2-14_13_47_752.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giao quyền cho người đứng đầu chọn cán bộ: Cần chịu trách nhiệm đến cùng (26/02/2022)

  Chủ trương trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho người đứng đầu và cấp ủy trong công tác cán bộ được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong công tác cán bộ.

 •   /DATA/2022/02/1-09_14_08_520.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới (16/02/2022)

  Từ khi ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi trở thành Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cùng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Đảng ta luôn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cầm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Nhờ đó, năng lực cầm quyền của Đảng từng bước được nâng cao, trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Bài viết làm rõ vai trò cầm quyền và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

 •   /DATA/2021/12/24-02_05_00_320.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Suy ngẫm về 'văn hóa ngoại giao Việt Nam' (22/12/2021)

  Nhân chuỗi sự kiện các hội nghị đối ngoại, ngoại giao vừa diễn ra, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có bài viết về “văn hóa ngoại giao Việt Nam”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của nguyên Phó Thủ tướng.

 •   /DATA/2021/12/4-12_32_22_601.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ (08/12/2021)

  Thời gian qua, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng và tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kết quả đạt được đó cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.