Kết quả nghiên cứu về quản lý Hội, Tổ chức phi Chính phủ và dịch vụ công