Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 •   /DATA/2016/05/1383182103doanvien-09_37_05_008.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số xu hướng cải cách công vụ trên thế giới (24/05/2016)

  Các hệ thống công vụ đã và đang đứng trước những yêu cầu cải cách mới khi chính phủ không chỉ phải phản hồi với những thay đổi trong môi trường toàn cầu mà còn phải đáp ứng nhu cầu chủ động, tích cực từ phía công dân. Nhiều nước dịch chuyển hệ quy chiếu về mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân theo hướng lấy công dân làm trung tâm, đề cao mối quan hệ qua lại, bình đẳng, cùng tham gia trong hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Bài viết đề cập một số nội dung và xu hướng cải cách công vụ như: tuyển dụng theo nguyên tắc thực tài; quản lý công mới (NPM); tiếp cận chính phủ một cách tổng thể; nâng cao trách nhiệm giải trình; cải tiến hệ thống quản lý tài chính công; tăng cường sự tham gia và đề cao vai trò làm chủ của các bên tham gia; phân cấp phân quyền.

 •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quyết định số: 678/QĐ-BNV ngày 02/7/2014 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật  (21/08/2014)

  Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

 •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quyết đinh 357/QĐ-BNV ngày 24/4/2007 của Bộ Nội vụ (11/08/2008)

   Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nội vụ