Tiêu chuẩn, chế độ đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước