Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2020/04/30_phiên_toàn_thể_ai4vn_4-09_09_39_008.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đổi mới phương thức điều hành của Chính phủ trên nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (08/04/2020)

  Trí tuệ nhân tạo là hệ thống máy móc có khả năng nhận thức, suy đoán và mô phỏng kinh nghiệm ở mức độ cao, có thể giải quyết những công việc phức tạp của con người. Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ cũng như quản lý trở thành xu hướng tất yếu.

 •   /DATA/2020/03/unnamed-14_45_31_213.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Pháp luật về đánh giá năng lực công chức ở Việt Nam hiện nay (23/03/2020)

  Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hết sức quan tâm, chú trọng xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công tác đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, công chức.

 •   /DATA/2020/03/cac_quan_trieu_nguyen___anh_suu_tam-10_17_00_097.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Triều Nguyễn tinh giản đội ngũ quan lại  (03/03/2020)

  Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ ra rằng,  tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ... Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp; tỉ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng; số lãnh đạo cấp phó nhiều; việc bổ nhiệm cấp "hàm" ở một số cơ quan Trung ương chưa hợp lý. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập,... Trước thực trạng này, một trong những giải pháp được đưa ra là xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Vậy từ góc nhìn lịch sử, dưới triều Nguyễn, giải pháp xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả đã được thực hiện như thế nào? 

 •   /DATA/2020/02/unnamed__3__1_-13_20_49_979.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vai trò của khoa học tổ chức đối với tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam (19/02/2020)

  Khoa học tổ chức có đối tượng nghiên cứu là cấu trúc, chức năng, hệ thống quy luật, nguyên tắc vận hành và các điều kiện cần và đủ để tổ chức đạt được hiệu quả hoạt động, do đó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay, việc nghiên cứu và vận dụng những quan điểm, nguyên tắc của khoa học tổ chức vào việc hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước là rất cần thiết.

 •   /DATA/2020/02/17_04___tv33___bo_truong_le_vinh_tan_1_ok_1_-10_01_55_404.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ (08/02/2020)

  Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 •   /DATA/2020/02/pho_chu_tich_thuong_truc_quoc_hoi_tong_thi_phong_tham_truong_trung_hoc_co_so_dan_toc_noi_tru_huyen_na_hang-09_57_05_415.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ trong bối cảnh hiện nay (08/02/2020)

  Để phát huy mạnh mẽ vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ của Chính phủ, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là đối với công tác vận động phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay. 

 •   /DATA/2020/02/article__1_-09_54_37_806.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bản lĩnh chính trị của Đảng - nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trụ vững và phát triển (08/02/2020)

  Công cuộc đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đi qua chặng đường gần 35 năm. Đó là khoảng thời gian cách mạng Việt Nam đã từng trải qua những thời đoạn đầy cam go, thử thách, thậm chí có những thời điểm đất nước lâm vào tình thế hiểm nghèo tưởng như không thể vượt qua. Điều có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trụ vững và phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, trước hết phải kể đến bản lĩnh chính trị của Đảng.

 •   /DATA/2020/01/unnamed__2__3_-13_19_18_898.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực trong nền công vụ Vương quốc Anh (15/01/2020)

  Sau đợt công tác, nghiên cứu, học tập ngắn hạn tại Vương quốc Anh của Đoàn 165 - Bộ Nội vụ, bài viết cập nhật một số nội dung cải cách gần đây trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, với phương châm “Kỹ thuật số trước hết” trong hệ thống công vụ Vương quốc Anh thời kỳ Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; từ đó, rút ra những kinh nghiệm có thể tham khảo trong quá trình cải cách công vụ, công chức ở Việt Nam; đồng thời, chia sẻ một số hình ảnh học tập và hoạt động ngoại khóa của Đoàn trong thời gian nghiên cứu, khảo sát tại Vương quốc Anh vừa qua.

 •   /DATA/2020/01/nhung_viec_toi_thieu_can_thiet_khi_sap_xep_lai_to_chuc_bo_may_can_bo-16_24_15_974.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động (09/01/2020)

  Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống.

 •   /DATA/2019/12/tải_xuống-15_41_41_399.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực ở nước ta hiện nay (17/12/2019)

  Đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu của công cuộc đổi mới đất nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra những vấn đề khái quát chung về đổi mới quản lý nhà nước về nguồn nhân lực, trên cơ sở đó nêu lên thực trạng, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện.Từ khóa: Đổi mới quản lý nhà nước, nguồn nhân lực.