Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2020/08/1-23_30_20_247.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động (17/08/2020)

  Người lao động được xem là đối tượng cần có chính sách quan tâm đầy đủ hơn trong xã hội, đặc biệt là chính sách về khuyến khích, lôi cuốn, động viên, khen thưởng cho những cống hiến của họ đối với cộng đồng. Bài viết chú trọng tìm hiểu về chính sách cho người lao động, thực trạng công tác khen thưởng cho đối tượng này và đề xuất những giải pháp đối với công tác khen thưởng cho người lao động hiện nay.

 •   /DATA/2020/07/2-14_50_47_946.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Luật Thanh niên năm 2020 - Một đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên (14/07/2020)

  Thanh niên là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tới nay đã có 142/196 quốc gia có chính sách riêng về thanh niên và 43/196 quốc gia đã ban hành Luật Thanh niên(1). Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2005 Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật Thanh niên với tư cách là văn bản luật chuyên biệt, quy định các vấn đề liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và thực hiện các chính sách cho thanh niên phát triển.

 •   /DATA/2020/07/1-11_26_41_227.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (03/07/2020)

  Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là người thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động của CQHCNN, có quyền cao nhất đối với hoạt động của CQHCNN và chịu trách nhiệm về hoạt động của CQHCNN đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc người đứng đầu chưa hiểu rõ và thực hiện đúng thì những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN còn nhiều sơ hở. Bài viết làm rõ những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và kiến nghị một số điểm nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

 •   /DATA/2020/06/4-14_32_18_849.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính ở Việt Nam (10/06/2020)

  Phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính là hai lĩnh vực khác biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và có những “vùng chồng lấn”, giao thoa về nội dung, chủ thể thực hiện, đối tượng điều chỉnh… Bài viết phân tích mối liên hệ giữa phân cấp, phân quyền với cải cách hành chính, từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

 •   /DATA/2020/06/4-14_30_39_601.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đổi mới, sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay (10/06/2020)

  Ở nước ta, đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn những hạn chế nhất định, như: mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; chi tiêu ngân sách nhà nước cho các đơn vị này rất lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 •   /DATA/2020/06/3-14_28_14_521.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số định hướng nghiên cứu cơ bản của Bộ Nội vụ trong thời gian tới (10/06/2020)

  Ngày 16/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BNV Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và Công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015 - 2025. Chiến lược đã đưa ra những định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ cụ thể trong từng lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ.

 •   /DATA/2020/06/1-08_51_03_414.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử (10/06/2020)

  “Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.

 •   /DATA/2020/05/hcm-11_33_26_201.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng (17/05/2020)

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.

 •   /DATA/2020/05/gs_tri_udvq-15_40_21_827.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Lựa chọn cán bộ phải bằng con mắt tinh tường và cái tâm trong sáng (08/05/2020)

  Đối với người tiến cử, tâm trong sáng thôi chưa đủ, mà cần nhìn nhận bằng con mắt tinh tường, nhạy bén

 •   /DATA/2020/04/05_kjfx-09_45_13_527.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay (23/04/2020)

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội ngày càng tốt hơn trong bối cảnh mới, việc xây dựng và nâng cao văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước được xác định là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu.