Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2020/09/2-20_13_43_332.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách bộ máy từ chính sách tăng lương 30% mỗi năm (21/09/2020)

  Ngay khi lên cầm quyền năm 1961, cố Tổng thống Park đã dành ưu tiên số một và quyết tâm chính trị cao độ cho việc cải cách nhân sự.

 •   /DATA/2020/09/1-14_54_03_127.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ (15/09/2020)

  Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".

 •   /DATA/2020/09/3-14_57_43_244.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (09/09/2020)

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một trong những người phát hiện, đề xuất và tiếp tục hoàn thiện các mối quan hệ lớn chi phối toàn bộ quá trình đổi mới, phát triển đất nước.

 •   /DATA/2020/08/nhantai-12_11_26_868.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài viết nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ: Chính sách trọng dụng, sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lựa chọn, sử dụng nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ thời kỳ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và kháng chiến kiến quốc (19/08/2020)

  Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, trong bài viết này, dưới góc độ khoa học chính sách, xin trình bày chính sách trọng dụng, sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lựa chọn, sử dụng nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ thời kỳ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và kháng chiến kiến quốc. 

 •   /DATA/2020/08/1-23_30_20_247.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động (17/08/2020)

  Người lao động được xem là đối tượng cần có chính sách quan tâm đầy đủ hơn trong xã hội, đặc biệt là chính sách về khuyến khích, lôi cuốn, động viên, khen thưởng cho những cống hiến của họ đối với cộng đồng. Bài viết chú trọng tìm hiểu về chính sách cho người lao động, thực trạng công tác khen thưởng cho đối tượng này và đề xuất những giải pháp đối với công tác khen thưởng cho người lao động hiện nay.

 •   /DATA/2020/07/2-14_50_47_946.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Luật Thanh niên năm 2020 - Một đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên (14/07/2020)

  Thanh niên là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tới nay đã có 142/196 quốc gia có chính sách riêng về thanh niên và 43/196 quốc gia đã ban hành Luật Thanh niên(1). Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2005 Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật Thanh niên với tư cách là văn bản luật chuyên biệt, quy định các vấn đề liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và thực hiện các chính sách cho thanh niên phát triển.

 •   /DATA/2020/07/1-11_26_41_227.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (03/07/2020)

  Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là người thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động của CQHCNN, có quyền cao nhất đối với hoạt động của CQHCNN và chịu trách nhiệm về hoạt động của CQHCNN đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc người đứng đầu chưa hiểu rõ và thực hiện đúng thì những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN còn nhiều sơ hở. Bài viết làm rõ những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và kiến nghị một số điểm nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

 •   /DATA/2020/06/4-14_30_39_601.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đổi mới, sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay (10/06/2020)

  Ở nước ta, đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn những hạn chế nhất định, như: mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; chi tiêu ngân sách nhà nước cho các đơn vị này rất lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 •   /DATA/2020/06/3-14_28_14_521.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số định hướng nghiên cứu cơ bản của Bộ Nội vụ trong thời gian tới (10/06/2020)

  Ngày 16/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BNV Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và Công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015 - 2025. Chiến lược đã đưa ra những định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ cụ thể trong từng lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ.

 •   /DATA/2020/06/1-08_51_03_414.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử (10/06/2020)

  “Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.