Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2023/04/27-16_08_26_237.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trách nhiệm thực thi công vụ - Không thể 'ngồi im là an (27/04/2023)

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

 •   /DATA/2023/03/13-15_15_24_478.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đột phá, sáng tạo phụ thuộc người đứng đầu (30/03/2023)

  Khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm là một chủ trương đúng đắn trong tình hình nước ta hiện nay. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa chủ trương mới và quan trọng này phụ thuộc vào quy trình, cách thức, biện pháp khuyến khích và bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo.

 •   /DATA/2023/03/122-10_16_10_867.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cán bộ liêm chính mới chọn được người liêm chính giới thiệu cho cấp ủy (20/03/2023)

  Cần có yêu cầu nghiêm ngặt đối với người làm công tác cán bộ, người lựa chọn, nhận xét, đề bạt cán bộ. Cán bộ có liêm chính mới chọn được người liêm chính để giới thiệu cho cấp ủy, tổ chức.

 •   /DATA/2023/03/10-00_41_32_300.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Văn hóa trong quản trị tổ chức hành chính công (15/03/2023)

  Xây dựng văn hóa trong quản trị tổ chức công nhằm hướng đến sự công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; xây dựng mối quan hệ, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả… Bài viết nghiên cứu các yếu tố hình thành văn hóa trong tổ chức, qua đó đề xuất một số giải pháp giúp quản trị hiệu quả, góp phần khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong các tổ chức hành chính công ở Việt Nam.

 •   /DATA/2023/02/9-10_02_57_937.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (20/02/2023)

  Cải cách hành chính nhà nước là tất yếu khách quan và khâu trung tâm của công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết khái quát những kết đã đạt được trong thời gian qua và những giải pháp triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới.

 •   /DATA/2023/01/8-19_24_38_758.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giá trị và ý nghĩa của 10 cuộc cải cách lớn trong lịch sử đối với cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay (01/02/2023)

  Cải cách, đổi mới để phát triển đất nước là nhu cầu tất yếu của mỗi giai đoạn lịch sử. Có thể khái quát những nội dung cải cách hành chính (CCHC) cơ bản của 10 cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam như sau: 

 •   /DATA/2023/01/6-19_18_45_153.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (01/02/2023)

  Hiến pháp năm 2013 ban hành với nhiều nội dung thể hiện tinh thần mới về chính quyền địa phương. Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương và việc cụ thể hóa trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là những nội dung chính của bài viết này.

 •   /DATA/2023/01/5-12_57_59_050.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng nền hành chính dân chủ theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (17/01/2023)

  Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch là một nội dung rất quan trọng trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện nội dung quan trọng này của Nghị quyết, cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả để đảm bảo nội dung dân chủ trong xây dựng nền hành chính nhà nước Việt Nam thời gian tới.

 •   /DATA/2023/01/2-09_04_36_478.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cơ sở pháp lý về chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về môi trường số, văn hóa số cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ (12/01/2023)

  Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, khách quan trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước, để quản trị tốt và giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, giảm chi phí, thời gian… đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt, triển khai đồng bộ công tác chuyển đổi số. Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

 •   /DATA/2023/01/1-08_59_55_886.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xu hướng cải cách hành chính ở một số quốc gia châu Âu và những gợi mở đối với Việt Nam (12/01/2023)

  Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã xác định một trong những việc quan trọng phải thực hiện trong gia đoạn này là “Cải cách hành chính phải kế thừa các thành tựu cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn vừa qua; tiếp thu những kinh nghiệm, những bài học thành công trong cải cách của các nước có nền hành chính phát triển để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp”. Vì vậy, kinh nghiệm cải cách hành chính ở một số quốc gia châu Âu có thể là những gợi mở cho Việt Nam thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính đạt hiệu quả.