Hướng dẫn xây dựng điều lệ và quy chế hoạt động của Hội, Tổ chức phi Chính phủ