Thủ tục thành lập, giải thể Hội, Tổ chức phi Chính phủ