Hoạt động của Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương