Vụ Công tác thanh niên

Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên
Vụ Trưởng Hoàng Quốc Long

ĐTCQ : 02437957056-090.3441425

Email : hoangquoclong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Hoàng Ngọc Chử

ĐTCQ : 091.3233486

Email : hoangngocchu@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Doãn Đức Hảo

ĐTCQ : 02437957085-091.3004983

Email : doanduchao@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Lương Thị Hải Anh

ĐTCQ : 098.9398233

Email : luongthihaianh@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Kim Thu

ĐTCQ : 091.2336985

Email : nguyenthikimthu@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Hiếu Thọ

ĐTCQ : 091.2513185

Email : nguyenhieutho@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Vũ Hương Ngát

ĐTCQ : 091.8228066

Email : vuhuongngat@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Thị Minh Nguyệt

ĐTCQ : 093.6552942

Email : dothiminhnguyet@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Tuyết Nhung

ĐTCQ : 0906273355

Email : nguyenthituyetnhung@moha.gov.vn