Bộ Nội vụ tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (19/07/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngày 18/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3482/BNV-BCĐ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
/DATA/2021/07/5-09_29_17_163.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter